เครื่องจำลองและเร่งสภาวะอากาศ

เครื่องจำลองและเร่งสภาวะอากาศ เป็นเครื่องที่ทดสอบความคงทน หรือการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ โดยมีการจำลองและเร่งสภาวะอากาศ ทั้งสภาวะอากาศภายนอกหรือภายในได้ โดยมีชุดควบคุมความเข้มแสงของแสง UV รวมถึงชุดควบคุมอุณหภูมิ เพื่อทดสอบความคงทนต่อสภาวะอากาศจำลอง ทำให้สามารถศึกษาหาอายุการเก็บรักษา และเวลาในการทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพลง เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงสูตรของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น

Acceleted Weathering Tester

เครื่องจำลองและเร่งสภาวะอากาศ ด้วยแสงยูวี

Q-SUN Xenon Test Chambers

เครื่องจำลองและเร่งสภาวะอากาศด้วยแสงแดด

Q-FOG Corrosion Test Chamber / Salt Spray Tester

เครื่องจำลองและเร่งสภาวะการกัดกร่อนและการหลุดร่อนของโลหะ

Salt spray testing is a laboratory simulation of a corrosive saline environment. It is used as an accelerated means of testing the ability of surface coatings to withstand atmospheric corrosion. Also known as salt fog testing, it is one of the oldest testing methods used in the HVAC-R coatings industry, and for this reason, is often referred to when selecting HVAC-R coatings.

Cyclic Corrosion test chamber combines traditional exposure to salt spray with a variety of other controlled climates, including variable temperature & humidity, to create an accelerated simulation of service life conditions, according to customer requirements. Cyclic Corrosion test is, therefore, particularly well suited to predicting product service life expectancy.