เครื่องจำลองและเร่งสภาวะอากาศ

เครื่องจำลองและเร่งสภาวะอากาศ เป็นเครื่องที่ทดสอบความคงทน หรือการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ โดยมีการจำลองและเร่งสภาวะอากาศ ทั้งสภาวะอากาศภายนอกหรือภายในได้ โดยมีชุดควบคุมความเข้มแสงของแสง UV รวมถึงชุดควบคุมอุณหภูมิ เพื่อทดสอบความคงทนต่อสภาวะอากาศจำลอง ทำให้สามารถศึกษาหาอายุการเก็บรักษา และเวลาในการทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพลง เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงสูตรของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น

Acceleted Weathering Tester

เครื่องจำลองและเร่งสภาวะอากาศ ด้วยแสงยูวี