CONTACT USUVA Protection Factor meaning

uva skin

ค่าการปกป้องจากรังสี UVA

ค่าการปกป้องจากรังสี UVA (UVA PF) เป็นการวัดประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในการปกป้องผิวจากรังสี UVA รังสี UVA เป็นรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดหนึ่ง ที่สามารถทะลุผ่านชั้นโอโซนและเข้ามาถึงผิวหนังของเราได้  รังสี UVA เป็นสาเหตุหลักของริ้วรอยก่อนวัยและมะเร็งผิวหนัง

 

ค่า UVA PF วัดโดยการเปรียบเทียบปริมาณรังสี UVA ที่สามารถผ่านเข้าไปในผลิตภัณฑ์กับปริมาณรังสี UVA ที่สามารถผ่านเข้าไปในผิวหนังที่ไม่ได้รับการปกป้อง ค่า UVA PF ที่สูงกว่าหมายความว่าผลิตภัณฑ์สามารถปกป้องผิวจากรังสี UVA ได้ดีกว่า

 

ผลิตภัณฑ์ที่มีค่า UVA PF อย่างน้อย 30 ถือว่าให้การปกป้องจากรังสี UVA ได้ดี ผลิตภัณฑ์ที่มีค่า UVA PF 50+ ให้การปกป้องจากรังสี UVA ได้ดีที่สุด

 

ควรสังเกตว่าค่า UVA PF ไม่ใช่สิ่งเดียวกันกับค่า SPF ค่า SPF วัดประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในการปกป้องผิวจากรังสี UVB ซึ่งเป็นรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดหนึ่งที่ทำให้ผิวไหม้แดด ผลิตภัณฑ์อาจมีค่า SPF สูงแต่มีค่า UVA PF ต่ำ หรือในทางกลับกันก็ได้ เพื่อการปกป้องจากแสงแดดที่ดีที่สุด ให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีค่า SPF อย่างน้อย 30 และมีค่า UVA PF อย่างน้อย 30

 

UVA protection factor (UVA PF)

UVA protection factor (UVA PF) is a measure of how well a sunscreen protects the skin from ultraviolet A (UVA) rays. UVA rays are a type of UV radiation that can penetrate the skin more deeply than UVB rays, which are the rays that cause sunburn. UVA rays can damage the skin’s DNA and lead to skin cancer and premature aging.

 

UVA PF is measured on a scale of 0 to 50+. The higher the UVA PF, the more protection the sunscreen provides from UVA rays. A sunscreen with a UVA PF of 30 will block 97% of UVA rays, while a sunscreen with a UVA PF of 50+ will block 98% of UVA rays.

 

It is important to note that UVA PF is not the same as SPF (sun protection factor). SPF measures how well a sunscreen protects the skin from UVB rays. A sunscreen with a high SPF may not have a high UVA PF, and vice versa.

 

When choosing a sunscreen, it is important to look for one with a broad-spectrum SPF of 30 or higher and a UVA PF of 30 or higher. This will ensure that the sunscreen provides protection from both UVA and UVB rays.

 

Here is a table that shows the relationship between UVA PF and the percentage of UVA rays that are blocked:
  Percentage of UVA block