CONTACT USเครื่องเร่งสภาวะอากาศด้วยแสงยูวี QUV

Moisture System

เครื่องเร่งสภาวะอากาศ QUV

เครื่องเร่งสภาวะอากาศ QUV สามารถจำลองสภาวะอากาศ เช่น แสง UV น้ำค้าง รวมถึงจำลองฝนตกได้ตลอดเวลาตามที่ต้องการ ทำให้เราสามารถเก็บข้อมูลต่างๆได้ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่เดือน เพื่อดูสมบัติต่างๆ ที่เปลี่ยนไปของผลิตภัณฑ์ เมื่อโดนสภาวะอากาศต่างๆ

QUV

                                                         UVA-340 จะจำลองแสงแดดได้ดีที่สุดในช่วงความยาวคลื่น 295 นาโนเมตร – 365 นาโนเมตร

ลักษณะเด่นของเครื่อง QUV

  • เครื่องควบคุมความเข้มข้นของแสง (Solar Eye)
  • ระบบควบแน่นของไอน้ำเพื่อเป็นหยดน้ำเกาะบนชิ้นตัวอย่าง
  • มีระบบตรวจสอบการทำงานที่ง่ายและรวดเร็ว
  • ผู้ใช้เครื่องสามารถตรวจสอบการทำงานของเครื่องได้เอง
  • พิมพ์ข้อมูลออกมาได้ง่าย
  • ใส่ชิ้นตัวอย่างได้มาก

มีระบบตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ

 

Moisture System

แสง UV จากดวงอาทิตย์

เครื่อง QUV ใช้หลอดฟลูออเรสเซนจำลองแสง UV จากแสงแดด ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติเปลี่ยนไป ถึงแม้แสง UV จะมีเพียงแค่ 5% จากแสงแดด แต่ก็เป็นส่วนที่สำคัญในการทำลายพันธะโพลีเมอร์ของวัตถุต่างๆ เมื่อโดนแสงแดด ดังนั้นการจะทดสอบการเสื่อมสภาพของโพลีเมอร์ จึงจำเป็นต้องใช้แสง UV โดยเป็นแสง UV ที่เสถียรและเรียกใช้ได้ตลอดเวลา

หลอด UV จะมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน โดยแต่ละประเภทจะให้พลังงานและความยาวคลื่นออกมาไม่เท่ากัน เช่น UVA-340 จะให้แสง UV ที่เหมือนกับแสงแดด เพราะว่าจะจำลองความยาวคลื่นตั้งแต่ 295 นาโนเมตร ถึง 365 นาโนเมตร ได้ใกล้เคียงกับแสงแดดมาก ส่วน UVB-313 จะให้พลังงานที่มากกว่าส่งผลให้ใช้เวลาในการเทสน้อยลง ถึงแม้พลังงาน UV ในช่วงนี้จะพบน้อยมากในแสงแดดที่เข้ามาในโลก

Sample Holder

ความชื้น

ผู้ใช้สามารถตั้งโปรแกรมเครื่อง QUV ให้จำลองความชื้นและแสง UV ในลักษณะวนเป็นรอบๆ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศต่างๆ

จากการศึกษาพบว่าการควบแน่นไอน้ำให้เป็นหยดน้ำเกาะที่ชิ้นตัวอย่างนั้นจะทำให้ชิ้นตัวอย่างเปียก เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ส่งผลให้เกิดการเสื่อมสภาพได้มากกว่าฝนตกเนื่องจากน้ำถูกดูดซึมเข้าไปในชิ้นตัวอย่าง

ระบบควบแน่นจะจำลองความชื้นตามปรากฏการณ์ธรรมชาติได้ดีกว่าระบบอื่นๆ เช่น การฉีดน้ำ, การจุ่มลงในน้ำ หรือความชื้นสัมผัสที่สูงก็ตาม

การจำลองความเสียหายโดยใช้ฝน ก่อให้เกิดความเสียหาย เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว หรือการกัดกร่อนต่างๆ โดยเครื่อง QUV สามารถจำลองสภาวะฝนตกภายในระบบได้

 

อุณหภูมิ

ปัจจัยที่ช่วยเร่งให้เกิดความเสียหาย นอกจากแสงและความชื้นแล้ว  ยังมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น เครื่อง QUV สามารถ ควบคุมอุณหภูมิและปรับให้สูงขึ้น เพื่อเร่งให้เกิดความเสียหายได้เร็วขึ้น

การควบคุมความเข้มแสงและการตรวจสอบ

QUV จะมีระบบการควบคุมความเข้มแสงได้ง่าย โดยตรวจสอบความยาวคลื่นช่วง UV ที่ถูกปล่อยออกมาจากหลอดฟลูออเรสเซน โดยแหล่งกำเนิดแสงต่างๆ จะเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน อย่างไรก็ตามหลอดฟลูออเรสเซนจะให้ค่าพลังงานคงที่ตลอดอายุการใช้งาน ส่งผลให้สามารถทำการทดลองซ้ำได้ ซึ่งเป็นข้อดีของเครื่อง QUV

ระบบ Solar Eye การตรวจสอบความเข้มของแสง UV ทั้ง 4 จุด โดยจะแสดงค่าบนหน้าจอแสดงผล โดยระบบตรวจสอบนี้จะเรียกว่า Feed-Back Loop Systems จะคอยตรวจความเข้มแสง พร้อมปรับค่าความเข้มแสงแบบอัตโนมัติ

 

ระบบ Solar Eye จะให้ผลการทดสอบที่นิ่งและคงที่กว่า แม้ทำการทดลองซ้ำหลายครั้ง มากกว่าระบบที่ไม่มี Solar Eye ซึ่ง QUV/se จะมีระบบ Solar Eye ส่วน QUV/basic จะไม่มีระบบนี้

นอกจากนี้ระบบ Solar Eye สามารถทำการตรวจเช็คสภาพได้ตามมาตรฐาน ISO

Calibrate Irradiance Sensor

การตรวจเช็คระบบ Solar Eye ทำได้ด้วย CR10 Radiometer การใส่ชิ้นตัวอย่างสามารถทำได้ง่ายและมีตัวล็อค ซึ่งใช้เวลาน้อยและตรงตามมาตรฐาน ISO 9000

 

QUV มีหลายรุ่น

 รุ่น QUV/se จะมี Solar Eye ช่วยควบคุมความเข้มของแสง UV ซึ่งจะให้ผลการทดสอบที่คงที่กว่า และสามารถตรวจเช็คได้ตามมาตรฐาน ISO นอกจากนี้ระบบ Solar Eye สามารถปรับความเข้มแสงให้สูงขึ้น 1.75 เท่าจากแสงแดดตอนกลางวันของฤดูร้อน

รุ่น QUV/Spray จะเหมือนรุ่น QUV/se แต่จะติดตั้งระบบฉีดน้ำ เพื่อให้เกิดการเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนและเกิดการกัดกร่อน

รุ่น QUV/Basic จะให้แสง UV และความชื้น แต่ไม่สามารถควบคุมความเข้มของแสงได้ โดยรุ่นนี้จะเป็นทางเลือกอีกรุ่นหนึ่งเนื่องจากราคาไม่แพง

รุ่น QUV/CW จะเหมือน QUV/se แต่หลอดที่ใช้จะเหมาะผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในที่ร่ม