CONTACT USการตรวจสอบอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง – 4.Printing Ink

Printing Ink

การทำให้สีของหมึกพิมพ์ เฉดไม่เพี้ยน (Color Consistency) เป็นสิ่งที่สำคัญพอๆ กับความคงทนของสีหมึกพิมพ์ต่อแสง (Light Fastness) ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสีของหมึกพิมพ์ ทั้งพิมพ์แบบกราวัวร์ (gravure) , ออฟเซ็ท (offset) หรือพิมพ์แบบ C M Y K โดยมาตรฐานในการทดสอบจะมีดังนี้

ASTM D3424 Method 3

1.1 เครื่องมือ (Apparatus)

  • Q-Sun XE1-BE , XE3-HE

1.2 สภาวะทดสอบ (Condition)

  • Optical Filter :         Window Q Filter @ 340 nm Control point
  • Irradiance Control :         45 w/m2  @ 340 nm
  • BPT                    63 C°

1.3 การทดสอบ (Experiment)

– ดึงตัวอย่างออกมา ทุกๆ 48 ชั่วโมง

เพื่อมาทดสอบ ค่า Color Fading โดยใช้ DE* = Total Color Difference โดยถ้าใช้สายตามนุษย์เป็นเกณฑ์ให้ควบคุมของเขต DE* ไม่ควรเกินกว่า 1.0 หน่วย หรือ อาจจะใช้ผ้าบลูวู (Blue Wool Standard) เป็นตัวเปรียบเทียบที่ค่า Grey Scale Change (GSC) ไม่ควรเกินกว่าเกณฑ์ 4.0