Vista Spectrophotometer เครื่องวัดคุณภาพสีของเหลว

            

    เป็นเครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะ สามารถอ่านค่าสีของตัวอย่างได้ทั้งแบบโปร่งแสง โปร่งใส และความขุ่น ใช้กับตัวอย่างในรูปแบบของแข็งและของเหลวได้