UltraScan VIS Spectrophotometer เครื่องวิเคราะห์คุณภาพสี ทั้งตัวอย่างทึบแสง โปร่งแสงและโปร่งใส

         

เป็นเครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะ สามารถอ่านค่าสีของตัวอย่างได้ทั้งแบบทึบแสง, โปร่งแสง และโปร่งใส ทั้งตัวอย่างในรูปแบบของแข็งและของเหลวได้