Q-UV Accelerated Weathering Testers Model Q-UV Spray Brand Q-Lab เครื่องจำลองและเร่งสภาวะอากาศด้วยแสงยูวี

             

    QUV SPRAY เครื่องจำลองและเร่งสภาวะอากาศด้วยแสงยูวีและจำลองฝนตก เป็นเครื่องที่ทดสอบความคงทนหรือการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์โดยมีการจำลองและเร่งสภาวะอากาศ ทั้งสภาวะอากาศภายนอกหรือภายในได้ โดยมีชุดควบคุมความเข้มแสงของแสง UV รวมถึงชุดควบคุมอุณหภูมิ เพื่อทดสอบความคงทนต่อสภาวะอากาศจำลอง ทำให้สามารถศึกษาหาอายุการเก็บรักษา และเวลาในการทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพลง