CONTACT USQ-SUN Photo stability Weathering Chamber Model Q-Sun Xe-3 Brand Q-LAB เครื่องจำลองและเร่งสภาวะการเสื่อมสภาพของชิ้นงานตัวอย่าง

         

Q-SUN เป็นเครื่องที่ทดสอบอายุ การเก็บรักษาหรือการเสื่อมสภาพ ของผลิตภัณฑ์ โดยมีการจำลองและเร่งสภาวะอากาศ ทั้งสภาวะอากาศภายนอกหรือภายในได้ โดยมีชุดควบคุมความเข้มแสงของแสงแดด, ชุดควบคุมอุณหภูมิ รวมทั้งความชื้นเพื่อทดสอบความคงทนต่อสภาวะอากาศจำลอง ทำให้สามารถศึกษาหาอายุการเก็บรักษา และเวลาในการทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพลง เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงสูตรของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น