Light Fastness & Color Fading Tester Model Q-Sun Xe-2 Brand Q-LAB เครื่องจำลองและเร่งสภาพอากาศด้วยแสงแดด เพื่อการซีดจางของสี

         

เป็นเครื่องที่ทดสอบอายุการเก็บรักษาหรือการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ โดยมีการจำลองและเร่งสภาวะอากาศ ทั้งสภาวะอากาศภายนอกหรือภายในได้ โดยมีชุดควบคุมความเข้มแสงของแสงแดด, ชุดควบคุมอุณหภูมิ รวมทั้งความชื้นเพื่อทดสอบความคงทนต่อสภาวะอากาศจำลอง ทำให้สามารถศึกษาหาอายุการเก็บรักษา และเวลาในการทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพลง เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงสูตรของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น