Xenon Test Chamber Model Q-Sun Xe-1 Brand Q-LAB เครื่องจำลองและเร่งสภาวะอากาศด้วยแสงแดด

         

เป็นเครื่องที่ทดสอบอายุการเก็บรักษาหรือการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ โดยมีการจำลองและเร่งสภาวะอากาศ ทั้งสภาวะอากาศภายนอกหรือภายในได้ โดยมีชุดควบคุมความเข้มแสงของแสงแดด รวมทั้งชุดควบคุมอุณหภูมิ เพื่อทดสอบความคงทนต่อสภาวะอากาศจำลอง ทำให้สามารถศึกษาหาอายุการเก็บรักษา และเวลาในการทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพลง เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงสูตรของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น