CONTACT USPULVERISETTE 14 premium line Variable Speed Rotor Mill เครื่องบดตัวอย่างยาและเมล็ดปุ๋ย

         

เป็นเครื่องบดลดขนาดอนุภาคแบบตั้งโต๊ะ ซึ่งสามารถบดตัวอย่างแห้งที่มีลักษณะนิ่มจนถึงค่อนข้างแข็ง หรือตัวอย่างที่มีเส้นใยเป็นส่วนผสม เพื่อใช้ในงานวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ หรือนำไปใช้ในการเตรียมตัวอย่าง เพื่อการวิเคราะทางกายภาพหรือเคมี ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นมนการทดลองหรือทดสอบในงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของชุมชน, สังคม และประเทศชาติเป็นสำคัญ