LABORETTE 27 Rotary Cone Sample Divider เครื่องแบ่งตัวอย่างอัตโนมัติ

             

    เป็นเครื่องแบ่งตัวอย่างให้ปริมาณเท่าๆกัน โดยใช้สำหรับการเตรียมตัวอย่างก่อนทำการวิเคราะห์ต่อไป