ColorFlex EZ Spectrophotometer เครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะ

         

เครื่องวัดคุณภาพสีตั้งโต๊ะ ColorFlex EZ  สามารถแสดงค่าของสีเป็นตัวเลข บนหน้าจอควบคุมการทำงาน และสั่งการได้ทันที พร้อมทั้งยังแยกความแตกต่างของสี ของชิ้นงานมาตรฐาน (Standard) และชิ้นงานตัวอย่างที่ผลิตขึ้น (Sample) เครื่องวัดสี ColorFlex EZ