CONTACT USColorFlex EZ Citrus Spectrophotometer เครื่องวัดสีวิตามินในน้ำผลไม้

เครื่องวัดสีวิตามินในน้ำผลไม้ เป็นเครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะ สามารถแสดงค่าของสีเป็นตัวเลข บนหน้าจอควบคุมการทำงาน และสั่งการได้ทันที พร้อมทั้งยังแยกความแตกต่างของสี ของชิ้นงานมาตรฐาน (Standard) และชิ้นงานตัวอย่างที่ผลิตขึ้น (Sample)