ANALYSETTE 28 ImageSizer Particle Sizer เครื่องวิเคราะห์ขนาดและรูปร่างของตัวอย่าง

           

    เป็นเครื่องวัดขนาดอนุภาคและรูปร่างของตัวอย่างโดยทำงานร่วมกับชุดเทตัวอย่างแบบอัตโนมัติ (Automatic Feeder) โดยใช้กล้องความละเอียดสูงเป็นชุดทำงานร่วม