CONTACT USSpectraTrend HT Color process monitoring and analysis เครื่องวัดสีออนไลน์

             

    เครื่องวัดสี ต่อเนื่องอัตโนมัติเป็นเครื่องที่สามารถอ่านค่าสี ของตัวอย่างแบบสะท้อนแสงอย่างต่อเนื่องในสายการผลิต เช่นกระดาษ  แยกความแตกต่างของสี โดยอ่านพลาสติก เป็นต้น และแสดงค่าที่หน้าจอหรือส่งค่าไปแสดงผ่านโปรแกรมอัตโนมัติ EasyMatch Software ในคอมพิวเตอร์ได้ทันที และเก็บค่าการวัดตัวอย่างไว้เปิดดูในภายหลังได้ โดยมีหลักการอ่านแบบ 0/30° มีแหล่งแสงประดิษฐ์ D65 (แสงสีขาวของดวงอาทิตย์ช่วงเที่ยงถึงบ่าย) เป็น LED Full Spectrum ที่สามารถเปลี่ยนแหล่งแสงได้หลากหลายแหล่งแสงจากการตั้งค่าในโปรแกรมของเครื่องวัดสีเอง ลักษณะการวัดเป็นแบบ Non-Contact