CONTACT USSimulating Daylight Using UV Control

การจำลองสภาวะแสงแดดจริงๆ โดยการใช้การควบคุมแสงอุลตร้าไวโอเลต (Simulating Daylight Using UV Control)

โดยธรรมชาติแสงอุลตร้าไวโอเลต (Ultraviolet) จะมีการเปล่งรังสียูวี ในช่วงความยาวคลื่นที่สายตามนุษย์มองเห็น (Visible Wavelength) ระหว่าง 400 ถึง 700 นาโนเมตร ด้วยโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่ 400 – 460 นาโนเมตร ทำให้การอ่านค่าของสีด้วยเครื่องวิเคราะห์คุณภาพเฉดสี (Colorimetric Spectrophotometer) ต้องมีการควบคุมปริมาณของแสงอุลตร้าไวโอเลต (Ultra Violet) ที่แทรกอยู่ในช่วง 400 – 460 นาโนเมตรด้วย

กับสารเพิ่มความขาว (Fluorescent whitening agents (FWAs)) ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น สิ่งทอ กระดาษ และพลาสติก  เพราะต้องการให้ผลิตภัณฑ์มองดูแล้วมีความสว่าง (Brilliant) มากยิ่งขึ้น ภายใต้แหล่งแสงใดๆก็ตามที่มีแสงยูสีอยู่ด้วย

 โดยปกติการเติมสาร FWA ในความเข้มข้นที่สูงจะทำให้สเปคตรัมของการสะท้อนแสง (Spectral reflectance) มีการสะท้อนที่สูงกว่าความเป็นจริงคือ เกิน 100 % ที่ความยาวคลื่น 420 นาโนเมตร

   โดยทั่วไปเครื่องวัดสีในปัจจุบัน จะมีฟังก์ชั่นของการควบคุมแสงอุลตร้าไวโอเลต (Ultraviolet) ในแสงแดด (Daylight) เพื่อวัดสีของชิ้นงานตัวอย่างที่มีสาร FWA ซึ่งจะมีฟังก์ชั่นของการควบคุมแสงอุลตร้าไวโอเลตดังนี้

 • Nominal Mode เป็นฟังก์ชั่นการใช้งานของแหล่งกำเนิดแสง (Light source) จะกำเนิดแสงแดดตอนกลางวัน (Daylight, D65) ได้ใกล้เคียงกับแสงแดดจริงๆมากที่สุด นิยมสำหรับวัดตัวอย่างที่ไม่มีสารเพิ่มความขาว (Non-Fluorescent Specimen)
 • Calibrate Mode ใช้ในการปรับจูนประสิทธิภาพของแผ่นกรองแสงยูวี (UV-Filter) ของเครื่องตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป โดยปรับเทียบจากแผ่นมาตรฐานฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent Standard Tile) ของเครื่องที่เป็นเครื่องหลัก (Master Unit)
 • Included Mode ใช้ในการกรองแสงยูสีระหว่าง 400 – 460 นาโนเมตรใช้ในการวัดตัวอย่างที่มีสารเพิ่มความขาว (Fluorescent Specimen)
 • Customer Mode ผู้ใช้งานสามารถเลือกปริมาณการกรองของแสงยูวีในแสงแดดได้เอง

การตรวจสอบประสิทธิภาพของแผ่นกรองแสงยูวี (UV Filter)

 • ควรจะทำการตรวจสอบ (Verification) โดยใช้แผ่นมาตรฐานยูวี (Fluorescent Standard Tile) โดยตรวจสอบค่าความขาวของ Ganz Whiteness ทุกๆ เดือนๆ ละ 1 ครั้ง
 • ทำความสะอาดแผ่นกรองยูวีทุกๆ 3 – 6 เดือน โดยใช้ Isopropyl Alcohol เป็นตัวทำความสะอาด (รวมอยู่ในโปรแกรมการบำรุงรักษาสภาพเครื่อง)

การทำงานของแผ่นกรองยูวี (UV-Filter)

 • แผ่นกรองจะมี 2 แผ่นกรอง เมื่อทำการ Calibrate ผ่านแผ่นกรอว แผ่นกรอกทั้ง 2 แผ่น จะสลับกันทำการกรองแสงแบบอัตโนมัติ (Automatic UV Calibrate)โดยแผ่นกรองแสงยูวี (UV-Filter) มี 2 แผ่น
  • 420 นาโนเมตร เป็นจุดกลาง (Center Point)
  • 460 นาโนเมตร เป็นจุดกลาง (Center Point)