CONTACT USสเกลของการวัดค่าสี (5)

สเกลของการวัดค่าสี (5)

CIE 1976 Correlated of Perceived Lightness, Chroma and Hue (CIE 1978)

หน่วยของการวัดค่าสีอีกหน่วยหนึ่ง ที่นิยมใช้กันในปัจจุบันเช่นกันคือ CIE L*C*h ซึ่งเมื่อเราพูดถึงเรื่อง

ของการมองเห็นสีของสายตามนุษย์ (Perceived Color) CIE เคยทำการวิจัยในเรื่องนี้ โดยใช้อาสาสมัครเป็น

ผู้หญิง แต่คุณสมบัติที่แตกต่างกันทั้งเชื้อชาติ, อายุ และอื่นๆ โดยให้มาคัดแยกประเภทของลูกปัด ตาม

ลักษณะของลูกปัดต่างๆ เช่น สี, ลวดลาย

ซึ่งผลของการทดสอบที่อาสาสมัครได้แยกประเภทลูกปัดได้กลุ่มลูกปัด 3 กลุ่มแรกเป็น

  1. 1. การคัดแยกโดยดูที่ความขาว – เทา – ดำ (Lightness หรือ Value)
  2. 2. การคัดแยกโดยดูที่เฉดสีที่แตกต่างกันของลูกปัด (Hue)
  3. 3. การคัดแยกโดยดูที่เฉดสีความเข้มของสีนั้นจากน้อย – มาก (Chroma or Saturation)

ทำให้เกิดเป็นประสิทธิภาพของการแยกแยะสีของสายตามนุษย์จากการมองเห็น (Visual

Organization of Color)

– Lightness or Value

– Rainbow Color (Hue)

– Chroma or Saturation

ทำให้เกิดการพัฒนาของสูตรเพื่อให้สามารถอ่านค่าสเกลสีออกมาใกล้เคียงกับการมองเห็นของ สายตามนุษย์

โดยการต่อยอดจาก CIE 1976 u, v chroma และ CIE 1976 a, b chroma ได้เป็น

และ CIE 1976, u, v hue-angle และ CIE 1976 a, b hue-angle ได้สมการเป็น

สามารถดูได้จากรูป