CONTACT USFoods proposal – 5.Tomato Sauce

Tomato Sauce

หรือในการตรวจสอบค่าความแดง (Redness) ของซอสมะเขือเทศก็สามารถตรวจสอบได้จากค่าของ

 1. Tomato Paste Score (TPS)
 • เป็นค่าความแดงของมะเขือเทศเข้มข้น (Concentrated Paste Tomato) ใช้ดูความเข้มข้นของมะเขือเทศจากความแดงเพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตซอสมะเขือเทศ
 1. Tomato Sauce Score (TSS)
 • เป็นค่าตรวจสอบความแดงของซอสมะเขือเทศที่ผลิตออกมาจำหน่าย
 1. Tomato Catsup Score (TCS)
 • คล้ายกับค่าของ TSS แต่เป็นอีกสเกลที่ใช้ตรวจสอบซอสมะเขือเทศ
 1. Tomato Juice Score (TJS)
 • เป็นค่าความแดงของน้ำมะเขือเทศสด
 1. a/b ratio
 • เป็นค่าความแดง ( a จาก HunterLab ) ต่อค่าความเหลือง ( b จาก HunterLab ) ซึ่งค่ายิ่งสูง a > b
 1. Fresh Tomato Color Index ( FTCI )
 • เป็นค่าที่บ่งบอก สาร Lycopene ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ว่ามีมากน้อยแค่ไหน ซึ่ง ค่า FICI ยิ่งสูงยิ่งมีคุณค่าสารอาหารมากขึ้น