CONTACT USAppearance (ลักษณะสีที่ปรากฏต่อสายตามนุษย์)

ลักษณะสีที่ปรากฏต่อสายตามนุษย์

คุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นจะมีความสัมพันธ์ หรือเกี่ยวข้องกับลักษณะสีที่ปรากฏของผลิตภัณฑ์ (ลักษณะสีภายนอกของผลิตภัณฑ์) โดยจะถูกกำหนดขึ้นจากผู้บริโภค ซึ่งเป็นผู้ที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ  และลักษณะสีที่ปรากฏ จะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค ซึ่งถ้าผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างไปจากเดิมในแง่ของลักษณะสีที่ปรากฏที่คุ้นเคยต่อสายตาผู้บริโภค ผู้บริโภคก็จะปฏิเสธในการที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เดิมนั้นอีก

วิธีการวัดค่าคุณภาพของลักษณะปรากฎ เป็นวิธีพื้นฐานหรือแรกเริ่มที่ใช้วัดสีและวัตถุดิบต่างๆในทางการค้าและในกระบวนการอุตสาหกรรม  ซึ่งในการวัดค่าดังกล่าวใช้สำหรับประกันคุณภาพในตัวผลิตภัณฑ์ หรือสำหรับวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

เมื่อเรามองวัตถุ เราจะสังเกตเห็นลักษณะสีที่ปรากฏของผลิตภัณฑ์  และจะกำหนดคำนิยามเพื่อที่จะใช้สำหรับสื่อสารถึงสิ่งที่เราสังเกตเห็น  ซึ่งในคำนิยามที่ถูกกำหนดขึ้นเหล่านี้จะถูกให้สรุป รวบรวมและให้ความหมาย ออกมาเป็นลักษณะเฉพาะหรือคำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับลักษณะปรากฎ ซึ่งจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ดังต่อไปนี้

  1. Geometric Attributes จะเกี่ยวข้องกับลักษณะของพื้นผิวของวัตถุ เช่น ความมันเงา
  2. Chromatic Attributes จะเกี่ยวข้องกับการดูดซึมของ pigment (รงควัตถุ) เช่น การอิ่มตัว หรือค่าสี (hue)