CONTACT USการเปรียบเทียบ คุณสมบัติของเครื่องวิเคราะห์คุณภาพสี

การเปรียบเทียบคุณสมบัติของเครื่องวิเคราะห์คุณภาพสี

การเปรียบเทียบคุณสมบัติของเครื่องวิเคราะห์คุณภาพสี แบ่งออกเป็น 3 จำพวก

1.หลักของการวัดค่าของสีที่เกี่ยวกับระบบเลนส์ และการสะท้อนของแสง (Optical Geometry of Measurement)

2.คุณลักษณะของเครื่อง (Specification)

3.วิธีการเตรียมตัวอย่าง และวัดค่าสีของตัวอย่าง (Sample Preparation / Sample Presentation)

 

1.หลักการวัดค่าของสีที่เกี่ยวข้องกับระบบเลนส์และการสะท้อนของแสง (Optical Geometry of Measurement) แบ่งออกเป็น 2 แบบ

1.1 แสงกระทบโดยตรงที่ผิวชิ้นงาน (Directional Measurement)

1.2 แสงไม่กระทบโดยตรงที่ผิวชิ้นงาน (Non-directional Measurement)

 

หัวข้อ 1.1 ยังสามารถแยกออกเป็น 2 แบบ คือ 45/0 และ 0/45 Optical Measurement

45/0

0/45

 

0/45

ซึ่งเป็นการอ่านค่าสีของชิ้นได้ใกล้เคียงกับสายตามนุษย์มากที่สุด ด้วยสาเหตุหลัก เพราะเป็นการอ่านค่าแบบตัดการสะท้อนแสงแบบเงา (Shiny , gloss) ออกไปได้เกือบจะ 100% (Specular Excluded) และปัจจุบันได้พัฒนาการส่องแสงเป็นลำแสง (Circumferential) ทำให้การอ่านค่ามีความถูกต้องยิ่งขึ้น

หัวข้อ 1.2 ยังสามารถแยกออกเป็น 2 แบบเช่นกันคือ RSIN, RSEX

Reflectance Specular Included (RSIN)

เป็นการอ่านค่าสีของชิ้นงานแบบรวมความเงาของการสะท้อนแสง (Specular Reflectance) เข้ามาด้วย ทำให้เป็นระบบที่อ่านค่าแบบ Total Reflectance คือ Specular Reflectance + Diffuse Reflectance ประเภทของตัวอย่างที่เหมาะกับการวัดแบบนี้ คือ ฟอยล์ (Foil) กระจกเคลือบเงา (Coated Glass) และตัวอย่างที่ผิวมันเงามากๆ

Reflectance Specular Excluded (RSEX)

เป็นการอ่านค่าแบบตัวความเงาของการสะท้อนแสง (Specular Reflectance) ออกไป ซึ่งจริงๆจะคล้ายกับหลัการ 45/0 , 0/45 แต่เนื่องจากหลักการ RSEX นี้เป็นการวัดแบบแสงไม่กระทบที่ผิวชิ้นงานโดยตรง (Non-Directiona Measurementl) ทำให้มีข้อจำกัดในการวัดชิ้นงานที่พื้นผิว (Matte) หรือ พื้นผิวที่มีความขรุขระหรือไม่สม่ำเสมอ (Textutrd / Non-Uniformity) เช่น งานสิ่งทอ , งานอาหาร , งานเครื่องสำอาง เป็นต้น เพราะ Specular Reflectance จะไม่สามารถหลุดออกไปได้ทั้งหมด ทำให้การอ่านค่าชิ้นงานมีค่าที่ผิดพลาดอยู่

2.คุณลักษณะของเครื่อง (Specification)

ในมาตรฐานต่าง เช่น ASTM E 1164 หรือ AATCC (American Association of Textile Chemists and Colorists) ระบุบในหนังสือ Color Technology เกี่ยวกับคุณลักษณะของเครื่องที่ใช้งานได้โดยกว้างคือ

Wavelength Range              =  400 – 700 nm.

Bandwidth (Bandpass)        = 5 – 20 nm.

Wavelength Interval            = 5 – 20 nm.

Photo Diode Array (Dual)  =  18 – 256 PDA.

Wavelength Accuracy  = 0 – 1 nm.

Photometric Range  = 0 -100 % (ช่วงที่สายตามนุษย์มองเห็นดีที่สุด)

Dual Beam Spectrophotometer

แต่ในปัจจุบันผู้ผลิตเครื่องวัดสีได้พัฒนาคุณลักษณะ (Specification) ให้อ่านค่าได้ละเอียดยิ่งขึ้นยกตัวอย่าง ช่วงการมองเห็นปัจจุบันเราไม่ได้มองเห็นในช่วง 400 – 700 nm. เท่านั้น ช่วงของการมองเห็นใหม่ (New Visible Spectrum Wavelength) คือ 360 – 830 nm. ทำให้ทางบริษัทจึงผลิตเครื่องที่สามารถอ่านค่าสีได้ตั้งแต่ 350 – 1050 nm. หรือ Wavelength interval รายงานค่าได้ถึงทุกๆ 5 nm. ในช่วงความยาวคลื่น