CONTACT USResin

plastic small pellet

Material Science (วัสดุศาสตร์) Resin

         Petrochemical

                  ในขบวนการผลิตเคมีภัณฑ์โดยใช้สารตั้งต้นหรือวัตถุดิบเป็น แก๊สธรรมชาติ (NGV) หรือ น้ำมันดิบ (Crude Oil) ก็ต้องผ่านขบวนการ Stream Cracking เพื่อแยกสสาร และสสารที่มีคุณสมบัติ ตามเคมีที่แตกต่างกันได้ทั้ง

   • Ethylene

   • Propylene

   • Butadiene

   • Benzene

   • By Product

              ในขั้นตอนต่อๆไปจะได้เม็ดพลาสติกในรูปแบบต่างๆกัน , คุณสมบัติที่แตกต่างกันเพื่อประโยชน์การใช้งานที่หลากหลาย ทั้ง Polyethylene (PE), Polypropylene (PP) , Polystyrene (PS) , Polycarbonate (PC) , Polyacetal (PA) และอื่นๆอีกมากมายโดยเม็ดพลาสติก ชนิดต่างๆ มีการวัดค่าสีอยู่หลากหลายมาตรฐาน ซึ่ง โดยส่วนใหญ่ใช้สเกลสีสากล

               เช่น CIE LAB (Est. 1976)

                                         

หรือ HunterLab (Est. 1958)

                                           

                    หรือในกรณีที่ต้องการจะดูค่าดัชนีของสี (Color Indice) อาจจะดูได้โดยเฉพาะ ค่าความเหลือง (yellowing Index) ของเม็ดพลาสติก ที่เก็บเอาไว้นานจนเกินไป

                                             

                 Plastic

ธุรกิจพลาสติกและเคมีภัณฑ์ในประเทศไทย มีมานานนับหลายสิบปี และยิ่งมีความสำคัญในภาคการผลิต , ภาคอุตสาหกรรม ของประเทศไทย ส่วนหนึ่งเพราะเรามีธุรกิจต้นน้ำ (Up Stream) ที่เป็นวัตถุดิบที่ขยายส่วนสู่ อุตสาหกรรมพลาสติก (Down Stream) โดยแยกส่วนทั้งผลิตภัณฑ์ในหลากหลายรูปแบบ

   1. เรซิน (Resin)

เป็นเม็ดพลาสติกบริสุทธิ์ (Virgin) ที่ผ่านขบวนการทางเคมีทำให้เกิดเป็นเม็ดพลาสติกสีขาว หรือสีเบส จึงเกิดมีการวัดและควบคุมคุณภาพสี โดยจะใช้การวัดค่าสีแบบดัชนีของสี (Color Indice) ซึ่งปัจจุบันจะเน้นวัดค่าความขาว (Whiteness Index) โดยการวัดสีที่ค่ามาตรฐาน

    • Whiteness Index (WI) ASTM E313 = 4Z% – 3Y
    • Whiteness index (WI) CIE = Y + 1700 (xn – x) + 800 (yn – y) รวมทั้งการอ่านค่า โดยใช้หน่วยของสเกลสี CIE LAB หรือ HunterLab โดยดูค่า L* หรือ L เป็นหลัก