CONTACT USCompounding

Compounding

         Petrochemical

                  นขบวนการผลิตเคมีภัณฑ์โดยใช้สารตั้งต้นหรือวัตดุดิบเป็น แก๊สธรรมชาติ (NGV) หรือ น้ำมันดิบ (Crude Oil) ก็ต้องผ่านขบวนการ Stream Cracking เพื่อแยกสสาร และสสารที่มีคุณสมบัติ ตามเคมีที่แตกต่างกันได้ทั้ง

   • Ethylene

   • Propylene

   • Butadiene

   • Benzene

   • By Product

              ในขั้นตอนต่อๆไปจะได้เม็ดพลาสติกในรูปแบบต่างๆกัน , คุณสมบัติที่แตกต่างกันเพื่อประโยชน์การใช้งานที่หลากหลาย ทั้ง Polyethylene (PE), Polypropylene (PP) , Polystyrene (PS) , Polycarbonate (PC) , Polyacetal (PA) และอื่นๆอีกมากมายโดยเม็ดพลาสติก ชนิดต่างๆ มีการวัดค่าสีอยู่หลากหลายมาตรฐาน ซึ่ง โดยส่วนใหญ่ใช้สเกลสีสากล

               เช่น CIE LAB (Est. 1976)

                                         

หรือ HunterLab (Est. 1958)

                                           

                    หรือในกรณีที่ต้องการจะดูค่าดัชนีของสี (Color Indice) อาจจะดูได้โดยเฉพาะ ค่าความเหลือง (yellowing Index) ของเม็ดพลาสติก ที่เก็บเอาไว้นานจนเกินไป

                                             

                 Plastic

ธุรกิจพลาสติกและเคมีภัณฑ์ในประเทศไทย มีมานานนับหลายสิบปี และยิ่งมีความสำคัญในภาคการผลิต , ภาคอุตสาหกรรม ของประเทศไทย ส่วนหนึ่งเพราะเรามีธุรกิจต้นน้ำ (Up Stream) ที่เป็นวัตถุดิบที่ขยายส่วนสู่ อุตสาหกรรมพลาสติก (Down Stream) โดยแยกส่วนทั้งผลิตภัณฑ์ในหลากหลายรูปแบบ

                       1. Masterbatch (Pigment in Plastic)

เป็นเม็ดสีเข้มข้นใช้ในการผสมในขบวนการต่างๆ เช่น Polymerization ,

Reduction

เป็นตัวช่วยในการผสมเฉดสีให้ได้ตามต้องการ ซึ่งเม็ดสีเข้มข้น (Masterbatch) จะมีหลายเฉดสี ทั้ง สีแดง , เขียว , เหลือง , น้ำเงิน , อื่นๆ

ซึ่งในส่วนค่าสีใช้ในการวัดจะดูค่าความเข้มของสี (Concentration of pigment / Colorant Strength) เครื่องวัดสีสามารถอ่านค่าสีได้ความเข้มข้นดังนี้

   • Compounding

                                   ประกอบไปด้วยส่วนผสมต่างๆ ดังนี้

     • Resin
     • Masterbatch (Pigment)
     • Additive เช่น Inhibitor, stabilizer, UV absorber ผสมกันจนได้

                                   เป็นสูตรของพลาสติกนั้นที่ต้องการจะเข้าสู่ขบวนการผลิต (production) โดยผ่านเข้าในเครื่อง Extrusion system ก่อนจะฉีดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ เช่น แผ่น , ฟิล์ม ,ท่อ , แท่ง และอื่นๆ

                                  โดยปกติ plastic compounding ใช้การวัดค่าสีเป็น CIE LAB เป็นตัวควบคุมคุณภาพเฉดสี และมีค่าการยอมรับได้โดยดูที่ค่า DE* ซึ่งแล้วแต่ระดับของมาตรฐานในแต่ละโรงงาน โดยจะมีค่าอยู่ระหว่าง DE* 0.6 – 1.2 หน่วย

                                                         โดย DE*.  =